« אם בחוקותי תלכו »: ‘אם’ זה הוא לשון תחנונים כמרז »ל, שכוונתו – הלואי בחוקותי תלכו. וזה שהקב »ה כביכול מתחנן לפניהם שישמרו את התורה – זה עצמו מסייע ונותן כח לאדם שיעמוד בבחירתו הטובה. ועוד זאת [ענין נוסף]: אשר בחוקותי – תלכו; דנעשית הנשמה מהלך.

***

בביאת המשיח תתגלה מעלת הפשיטות והתמימות שיש בעבודתם של אנשים פשוטים שמתפללים ואומרים תהילים בתמימות.

“Si vous marchez dans Mes Lois”. Ce « si » est implorant. Nos Sages l’expliquent ainsi: “puissiez vous marcher dans Mes Lois”. D.ieu, si l’on peut ainsi s’exprimer, supplie Israël de respecter la Torah. Et cela même apporte à l’homme l’aide et la force pour faire le bon choix. Bien plus, “vous marcherez dans Mes Lois” et l’âme pourra effectivement connaître le progrès.

* * *

Lorsque le Machia’h viendra, se révélera la grandeur de la simplicité et de l’intégrité qui sont à la base du service de D.ieu des gens simples, lorsqu’ils prient et récitent des Tehilim avec sincérité.