פעם אחת התוועדו חסידים הראשונים – בשנת תקמ »ד-ז – ותוכן שיחתם היה: הרבי – רבינו הזקן – הסיר את הבדידות. פעם הרבי – הר »מ והגאון – היה מבודד לעצמו והתלמידים היו מבודדים לעצמם. דרך החסידות שיסד הרבי הוא ההישג האלוקי הגדול, שהרבי אינו מבודד וחסידים אינם מבודדים.

Il arriva que quelques uns des premiers ‘Hassidim participèrent à un Farbrenguen, en 5544-5547 (1784-1787). Le contenu de leur discussion fut le suivant:
Le Rabbi (l’Admour Hazaken) a fait que nous ne soyons plus seuls. Auparavant, le maître, le directeur de la Yechiva ou le Sage, étaient seuls et les disciples étaient seuls.
Le chemin de la ‘Hassidout, institué par le Rabbi, présente un aspect nouveau et divin: le Rabbi n’est pas seul et les ‘Hassidim ne sont pas seuls.
%d blogueurs aiment cette page :