תורת החסידות דורשת, כי תחלה להוכחה, צריכים להסיר את הצפרנים, לא לדקור, כי [הקליפות הטמאות] בטופרהא אחידן [=בצפרנים נאחזות], כל דקירה היא קליפה וסטרא אחרא; ואחר נטילת הצפרנים צריך להיות הנטילת ידים, כמבואר ענינה בדא »ח – המשכת המוחין למדות.

 

La doctrine ‘hassidique exige qu’avant de faire un reproche à quelqu’un, on se « coupe les ongles », afin de ne pas le griffer.

Car les forces du mal sont liées aux ongles et chaque coup de griffe en est partie intégrante.

Après s’être coupé les ongles, on se lave les mains. Ainsi, comme l’explique la ‘Hassidout, on peut dévoiler l’intellect dans les sentiments.

%d blogueurs aiment cette page :