קיימים שני סוגים של חוקים: א) חוק שיוצר חיים. ב) חוק שנוצר מהחיים. חוקי אנוש נוצרו מתוך החיים ולכן הינם שונים בכל מדינה, ולפי התנאים שבה. תורת ה’ היא חוקת אלקית שיוצרת חיים. תורת ה’ היא תורת אמת, התורה שווה בכל מקום ובכל זמן; תורה היא נצחית.

Il est deux sortes de principes: ceux qui créent la vie et ceux qui sont créés par la vie.

Les lois humaines sont créées par la vie. C’est la raison pour laquelle elles diffèrent d’un pays à l’autre, selon les circonstances.

La Torah de D.ieu est une Loi divine, qui crée la vie. Elle est une Torah de Vérité, qui est identique en tout lieu et en tout temps. La Torah est éternelle.

(C’est à cette date que la Rabbanit ‘Haya Mouchka, fille de Rabbi Yossef Its’hak, quitta ce monde, en 5748 (1988). Pendant soixante ans, elle fut l’épouse du Rabbi Chlita.)