יש לשנן משניות בעל-פה כל חד לפום שיעורי’ דילי’ [כל אחד כפי ערכו], ולחזור עליהם בעת ההליכה ברחוב – בכך נזכה לקבל פני המשיח.
חסידים חייבים בלימוד החסידות: חסידים סתם – יום שני, יום חמישי ויום השבת, תמימים – שעה אחת בכל יום.

On doit apprendre des Michnayot par coeur. Chacun le fera selon ses capacités.

Ainsi, on les récitera en marchant dans la rue et, de cette manière, on aura le mérite d’accueillir le Machia’h.

Les ‘Hassidim doivent étudier la ‘Hassidout: tous les ‘Hassidim, le lundi, le jeudi et le Chabbat; les élèves de la Yechiva, une heure chaque jour.