בעת הנענועים צריך להגיע עד החזה מקום שמכים באמירת « אשמנו ».

אמר אאמו »ר [הרש »ב] באחת ההתוועדויות, שיש לומר שזהו כמו הענין שע »י הכובד ראש שקודם התפילה, שמתמרמר בנפשו, עי »ז יכול להיות אח »כ התפעלות המידות בתפילה.

Pendant que l’on agite les quatre espèces (Sidour p.240), on doit arriver jusqu’à la poitrine, l’endroit que l’on frappe lorsque l’on récite le « Achamnou ».

Mon père (le Rabbi Rachab) dit, dans une réunion ‘hassidique, que cette pratique doit être comparée au principe selon lequel l’amertume que l’on éprouve avant la prière, lorsque l’on prend conscience de ses fautes, est indispensable pour pouvoir, par la suite, mettre ses sentiments en éveil pendant la prière.