הוראה לרבים: מתחיליו להניח תפילין שני חדשים קודם הבר מצוה. בתחילה בלא ברכה וכעבור איזה שבועות בברכה.

 

 

Voici un enseignement concernant chacun: un garçon doit commencer à mettre les Tefilines deux mois avant sa Bar Mitsva, d’abord sans bénédiction, puis, au bout de quelques semaines, en la récitant.
(Cette date est, en effet, deux mois avant Roch Hachana, création et anniversaire d’Adam. Il convient, en outre, de noter que le Rabbi demande qu’un garçon mette, dès le premier jour, à la fois les Tefilines de Rachi et celles de Rabbénou Tam.)

 

%d blogueurs aiment cette page :