ליום ב’ אדר א’

רבינו הגדול – הזקן – סידר לפני אנ’ש העבודה במוח ולחפש את האמת, לבקר כל תנועה, שתהיה רק כפי האמת ובאה ע’י עבודה.

ועבודה זו אינה כמו שטועים בזה טעות גמור לחשוב שצריך לפרק הרים ולשבר סלעים, להפוך את העולם. האמת הגמור הוא: אשר כל עבודה ופועל, איזה שיהיו, בכוונה אמיתית, די ומספיק: ברכה בכוונה; ביאורי המילים שבתפלה כדבעי בהכנת הלב ובידיעה לפני מי אתה עומד; פסוק חומש בידיעה שהוא דבר ה’; פסוק תהלים’ ומדה טובה לקרב לבו של חברו באהבה וחיבה.

אמת הדבר, אשר בכדי להגיע לזה צריכים יגיעה רבה ועצומה, פשוט ללמוד הרבה ולהבין – כל אחד לפי ערכו – ואז ה’ בעזרו שיהיה כפי האמת.

ליום ב’ אדר ב’

הברכה צריכה לאיזה דבר שתאחז בו, וכמו המטר על שדה חרושה וזרועה, או היורה ומלקוש על תבואת השדה והכרם. אבל בשדה בור לא חרושה ולא זרועה, אין המטר יורה ומלקוש מביאים תועלת.

Notre grand maître, l’Admour Hazaken, instaura, pour les ‘Hassidim, une méthode de progrès par l’effort intellectuel, de recherche de la vérité, de remise en cause de chaque geste, afin de vérifier sa conformité à la vérité, de s’assurer qu’il résulte bien d’un effort.

Certains commettent l’erreur de penser que le service de D.ieu consiste à briser les montagnes, à fendre les rocs et à renverser le monde. La stricte vérité est que chaque effort, chaque action, quelle qu’elle soit, est parfaite dès lors qu’elle est accomplie avec ferveur et vérité. Ce peut être une bénédiction dite avec concentration, un mot de la prière prononcé comme il convient, en préparant son coeur, en ayant conscience devant Qui l’on se tient, un passage de ‘Houmach récité en sachant qu’il est la Parole de D.ieu, un verset de Tehilim, un trait de caractère positif permettant de témoigner à son prochain de l’affection et de l’amour.

C’est vrai, pour accomplir tout cela, un effort intense et soutenu doit être fourni. Il est nécessaire d’étudier beaucoup de Torah, de la comprendre, chacun selon ses capacités. Mais, lorsque tel est le cas, D.ieu vient en aide à celui qui recherche la vérité.