אאמו »ר [הרש »ב] ציוה לגיסו הרמ »ה [הר’ משה הורנשטיין] הכהן לאמר ה »יהי רצון » שאחר ה »נשיא », ואמר לו כי אפילו כהן ולוי [שהינו ודאי משבט לוי] צריך לאומרו, [אף שמוזכר שם « ואם אני משבט (פלוני).. » המשתנה בכל יום ומתייחס לשבטו של הנשיא של אותו יום – ] כי זה שייך לעיבור [=נשמה משבט אחר המתעברת בנשמתו].

 

ROCH ‘HODECH

Mon père (le Rabbi Rachab) demanda à son beau-frère, Rabbi Moché Horenstein, qui était un Cohen, de dire le « Yehi Ratson » suivant le Nassi. Il lui expliqua qu’un Cohen ou un Lévi doivent également le dire car du fait de la gestation d’une âme à l’intérieur d’une autre.