במנחה – וכן בשני וחמישי דשבוע הבא עלינו לטובה – קורין לישראל מפסוק וירא ה’ אל אברם גו’.

כ »ק אאמו »ר [הרש »ב] אמר לאחד על יחידות: מאז שאמר הקב »ה לאברהם אבינו ע »ה « לך לך מארצך גו' » וכתיב « ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה » – הותחל סוד הבירורים וע »פ גזירת ההשגחה העליונה האדם הולך למסעיו במקום אשר הניצוצות הצריכים להתברר על ידו מחכים לגאולתם.

הצדיקים שהם בעלי ראיה רואים באיזה מקום הבירורים שלהם מחכים להם והולכים שמה בעצמם. ועמא דבר [פשוטי העם שבחוץ], הנה עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות [הקב »ה] מסבב כמה עילות וסיבות שיבואו למקום ההוא, שם הוטלה עליהם העבודה בעבודת הבירורים.

. A Min’ha, tout comme le lundi et le jeudi de la semaine qui vient, on lit, pour la troisième montée à la Torah, le passage commençant par le verset “Et D.ieu apparut à Avram”.

Mon père (le Rabbi Rachab) dit à quelqu’un, lors d’une entrevue qu’il lui accordait:
“Depuis que D.ieu dit à Avraham notre père “Va-t-en de ton pays” et que le verset indique “et Avraham s’en alla vers le sud”, commença l’époque de la transformation de la matière du monde. En fonction des décrets de la Divine Providence, l’homme se dirige vers l’endroit où les parcelles de Divinité qu’il doit purifier attendent leur délivrance.

Les Justes, qui sont doués de vision, peuvent déterminer l’endroit où ces parcelles de Divinité les attendent. Ils s’y rendent donc de leur propre initiative. Pour les hommes du commun, en revanche, Celui qui est la cause de toutes les causes suscite les circonstances nécessaires pour qu’ils parviennent dans l’endroit où ils trouveront les parcelles divines auxquelles ils doivent apporter l’élévation.