[מנהג] אמירת תהילים האמור (בכל יום אחר התפלה) אין בזה שום הפרש בין בתי כנסיות של אנ’ש שי’ או מתפללי נוסח אשכנז או נוסח פולין, ד’ עליהם יחיו. ומצד אהבת ישראל … ובפרט לגודל הענין של אמירת תהלים בציבור וכוונתה הפנימית, הנוגע לכלל ישראל ממש בגשמיות, בבני חיי ומזונא, וברוחניות … עלינו להשתדל בכל מיני השתדלות אשר יוקבע בכל בית-הכנסת, מאיזה נוסח שיהיה.

La récitation quotidienne des Tehilim, après la prière du matin, concerne, sans distinction, les synagogues des ‘Hassidim ‘Habad, celles des Achkenazim et celles qui suivent le rite polonais, puisse D.ieu leur prêter longue vie.

Par amour pour chaque Juif, et eu égard à la grande importance et à la finalité profonde de cette récitation publique, qui exerce son effet littéralement sur l’ensemble du peuple juif, dans ses besoins matériels, ‘enfants, santé et opulence’ et également spirituels, il est de notre devoir d’intervenir, par tous les moyens possibles, pour l’instaurer dans toutes les synagogues, quel qu’en soit le rite.