מצות עשה הראשונה, ובלשון הרמב »ם « לידע שיש שם מצוי ראשון ממציא כל נמצא כו’ וידיעת דבר זה מצות עשה וכמ »ש אנכי ה’ אלוקיך » –

היא מצות המוח והשכל, והיינו, דהגם דכל אחד ואחד מישראל הוא מאמין בה’ באמונה פשוטה ולבבו תמים עם ה’, חובת המוח והשכל להביא אמונה זו בידיעה והשגה.

וזהו « לידע שיש שם מצוי ראשון » – שיידע בהשגה והבנה דוקא.

וכמ »ש « דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם », וכתיב: « וידעת היום גו' ».

La première Injonction de la Torah, selon les termes du Rambam, est «de savoir qu’il est une Existence première, à l’origine de toutes les créatures». Le savoir est un Commandement positif, ainsi qu’il est dit « Je suis l’Eternel ton D.ieu »».

Cette Mitsva est mise en pratique par le cerveau et l’intellect. Ainsi, bien que chaque Juif croit en D.ieu d’une foi pure, bien que son coeur Lui soit entièrement consacré, il a une obligation intellectuelle d’exprimer cette croyance dans les termes de la compréhension et de la connaissance.

C’est le sens de « savoir qu’il est une Existence première ».

La Mitsva consiste à savoir et à comprendre, ainsi qu’il est dit: «Connais le D.ieu de ton père et sers-Le d’un coeur entier». Il est dit également «Tu sauras en ce jour».

 

%d blogueurs aiment cette page :