ר’ משה מייזליש סיפר:  הרבי (רבנו הזקן) לימדנו שה’אלף’ של חסידות הוא, לנצל את הטבע ל’עבודה’;
וראשית העבודה היא ניצול טבע הכוחות, כמו למשל – הטבע של מוח שליט על הלב.

Rabbi Moché Maïzlich raconta: «Le Rabbi (l’Admour Hazaken) nous a enseigné que l’Alef de la ‘Hassidout consiste à faire usage de sa nature pour le service de D.ieu.

Au début de celui-ci, il faut employer les traits de caractère naturels, comme par exemple la nature de l’intellect qui est de dominer le coeur (les sentiments) (מוח שליט על הלב)
.