אין במשמעותה של ‘עבודה’ ש’עבודה’ תהיה באמת, כי האמת היא עבודה בפני עצמה – שגם ה’צפורן’ [=הטפל ביותר] תהיה אמיתית. מה אתה מתפעל? [הרי מצינו בגמרא שמשה רבינו] ‘מדת האמת ראה (סנהדרין קיא,א) ונפל על פניו’!

 

Servir D.ieu ne consiste pas à fournir un effort qui soit véritable.

En réalité, la vérité est, en elle-même, un service à part entière.

Il faut que (même) les ongles (ce qui a le moins d’importance) soient vrais.

Pourquoi s’en étonner? «Il vit l’attribut de vérité et tomba, face contre terre», dit le Talmud (Sanhedrin 111 A).

(Le service de D.ieu ne peut être une illusion, une phase transitoire. Il doit pénétrer la personnalité de manière permanente. Ainsi, l’ongle est une partie inerte du corps de l’homme. Il doit néanmoins être vrai. Ce passage du Talmud décrit la réaction de Moché lorsque D.ieu lui révéla les treize attributs de Miséricorde divine (Chemot 34, 6) après l’épisode du veau d’or.)