בזמן הזה בעקבתא דמשיחא ממש, החובה על כל אחד מישראל לדרוש בטובת זולתו, בין זקן ובין צעיר, לעוררו לתשובה, למען שלא יצא ח’ו מכלל ישראל שיזכו, בעזה’י לגאולה שלימה.

 

A notre époque du ‘talon du Machia’h’, il est du devoir de chaque Juif de rechercher le bien de son prochain, qu’il soit vieux ou jeune, de le conduire à la Techouva, afin qu’il ne se sépare pas, ce qu’à D.ieu ne plaise, de la communauté d’Israël, qui aura très bientôt le privilège de connaître la délivrance complète.

%d blogueurs aiment cette page :