בברכה מעין שלש אם שתה יין ואכל פירות מז’ המינים, חותם: « ועל פרי הגפן ועל הפירות, ברוך אתה ד’ על פרי הגפן והפירות » (ולא [להוסיף גם בסיום:] « ועל » הפירות).

Après avoir bu du vin et mangé des fruits appartenant aux sept espèces par lesquelles fut prononcée l’éloge d’Erets Israël, on conclut la bénédiction finale par « Veal Peri Haguefen Veal Haperot. Barou’h… Al Peri Haguefen Vehaperot » et non par « Veal Haperot ».