נסיעות הבעש”ט בתחילת ההתגלות שלו היו על-דבר שלשה ענינים: פדיון שבויים, חיזוק התורה ויראת שמים, התגלות פנימיות התורה. אדמו”ר האמצעי היה מבאר בזה: גליא שבתורה נקרא מים ואל מים – הולכים; פנימיות התורה נקרא אש ומהאש – נרתעים, לכן על המשפיע ללכת אל המקבל ולומר לו: אל תירא “כי ה’ אלקיך אש אוכלה הוא”.

Les voyages du Baal Chem Tov, juste après qu’il se soit révélé, avaient trois objets: libérer les prisonniers, renforcer la Torah et la piété, dévoiler la partie cachée de la Torah.

L’Admour Haemtsahi donnait, à ce propos, l’explication suivante:
«La partie révélée de la Torah est appelée “eau”. Or, on va vers l’eau. La partie cachée de la Torah est dénommée “feu”. Et, l’on craint le feu.

C’est la raison pour laquelle le maître doit aller vers le disciple et lui dire: N’aie pas peur. “L’Eternel ton D.ieu est un Feu dévorant”.»

(Il n’y a donc pas lieu de craindre le feu de la partie profonde de la Torah car celui-ci est d’origine divine.)

WhatsApp Vous êtes témoin d'un événement?
%d blogueurs aiment cette page :