נסיעות הבעש »ט בתחילת ההתגלות שלו היו על-דבר שלשה ענינים: פדיון שבויים, חיזוק התורה ויראת שמים, התגלות פנימיות התורה. אדמו »ר האמצעי היה מבאר בזה: גליא שבתורה נקרא מים ואל מים – הולכים; פנימיות התורה נקרא אש ומהאש – נרתעים, לכן על המשפיע ללכת אל המקבל ולומר לו: אל תירא « כי ה’ אלקיך אש אוכלה הוא ».

Les voyages du Baal Chem Tov, juste après qu’il se soit révélé, avaient trois objets: libérer les prisonniers, renforcer la Torah et la piété, dévoiler la partie cachée de la Torah.

L’Admour Haemtsahi donnait, à ce propos, l’explication suivante:
«La partie révélée de la Torah est appelée « eau ». Or, on va vers l’eau. La partie cachée de la Torah est dénommée « feu ». Et, l’on craint le feu.

C’est la raison pour laquelle le maître doit aller vers le disciple et lui dire: N’aie pas peur. « L’Eternel ton D.ieu est un Feu dévorant ».»

(Il n’y a donc pas lieu de craindre le feu de la partie profonde de la Torah car celui-ci est d’origine divine.)