ליום ט’ז אדר א’

רבינו הזקן אמר: בתרומת המשכן היו זהב וכסף ונחושת. ולא היה דבר המבריק זולת מראות הצובאות שמהן נעשו הכיור וכנו. הכיור וכנו הם הבאים [=מופיעים בתורה] באחרונה בכל כלי המשכן, ותשמישו הוא בראש כל עבודת המשכן, כי נעוץ תחילתן בסופן.

L’Admour Hazaken dit:
«Parmi les offrandes du Sanctuaire, il y avait de l’or, de l’argent et du bronze. Mais seuls les miroirs, offerts par les femmes, étaient brillants. Ceux-ci servirent à confectionner le bassin (des ablutions) et son support, qui furent les derniers de tous les instruments du Sanctuaire à être fabriqués. Or, ils étaient utilisés au tout début du service quotidien (pour l’ablution du Cohen), car ‘le début est lié à la fin’.»

 

ליום ט’ז אדר ב’

מעבודת בעל עסק: לעורר בעצמו באמונה ובטחון גמור בהזן ומפרנס לכל בשר, כי הוא ית’ יתן לו פרנסתו בריוח, וצריך להיות בשמחה וטוב לבב באמת כאילו פרנסתו כבר מזומנת לפניו.

La Avoda pour l’homme d’affaires inclut de susciter en lui-même la foi et la confiance parfaite en Celui qui nourrit et soutient toute chair, qu’Il lui fournira un moyen de subsistance suffisant.

Il doit être vraiment heureux et joyeux, comme si tout son moyen de subsistance était déjà devant lui.