רבינו הזקן אמר: בתרומת המשכן היו זהב וכסף ונחושת. ולא היה דבר המבריק זולת מראות הצובאות שמהן נעשו הכיור וכנו. הכיור וכנו הם הבאים [=מופיעים בתורה] באחרונה בכל כלי המשכן, ותשמישו הוא בראש כל עבודת המשכן, כי נעוץ תחילתן בסופן.

L’Admour Hazaken dit:
«Parmi les offrandes du Sanctuaire, il y avait de l’or, de l’argent et du bronze. Mais seuls les miroirs, offerts par les femmes, étaient brillants. Ceux-ci servirent à confectionner le bassin (des ablutions) et son support, qui furent les derniers de tous les instruments du Sanctuaire à être fabriqués. Or, ils étaient utilisés au tout début du service quotidien (pour l’ablution du Cohen), car « le début est lié à la fin ».»

(Pour la fabrication du bassin des ablutions et de son support, voir Chemot 38, 8. Le principe selon lequel «le début est lié à la fin» souligne que l’influence divine est circulaire. C’est donc au point le plus bas de la création qu’est perceptible l’élévation la plus considérable. Voir à ce propos le 23 Chevat.)