יד מנ’א תש’א – נמלאו החמישים שנה מיום שאמר לי אאמו’ר [הרש’ב] שאתחיל לרשום הסיפורים שמספר לי. כאשר התחיל ה’צמח צדק’ לכתוב בעניני נגלה וחסידות, אמר לו אדמו’ר הזקן: ‘וקנה לך חבר’, וקנה (קוף בקמץ, נון בסגול) – לך חבר, ופירש אאמו’ר, קולמוס הלב, משמע, כל דבר שלומדים צריך ‘לחיות’ אותו.

 

. A Min’ha, on ne dit pas le Ta’hanoun.
Le 14 Mena’hem Av 5701 (1941) a marqué la cinquantième année depuis que mon père (le Rabbi Rachab) m’a demandé de commencer à noter les histoires qu’il me racontait.
Lorsque le Tséma’h Tsédek commença à rédiger des commentaires talmudiques et ‘hassidiques et de la ‘Hassidout, l’Admour Hazaken lui dit:
«Acquiers-toi un ami», ‘Oukné’ (acquiers) se lit également ‘Vekané’ (et la plume), «et la plume sera pour toi un ami».
Une fois, mon père (le Rabbi Rachab) citant l’Admour Hazaken, dit: «et la plume sera pour toi un ami». Il expliqua: c’est de la plume du coeur qu’il s’agit ici. Chaque chose que l’on apprend doit constituer une expérience émotionnelle.