רבינו הזקן בתחילת נשיאותו אמר תורה: « מה’ מצעדי גבר כוננו » – כשיהודי נקלע למקום, הרי זה מתוך כוונה שתעשה מצוה, הן מצוה שבין אדם למקום והן מצוה שבין אדם לחבירו. יהודי הוא שליח של מעלה. שליח, היכן שנמצא, הוא כוחו של המשלח. יתרון המעלה שבנשמות לעומת מלאכים – שבנשמות זהו על-פי התורה.

L’Admour Hazaken, lorsqu’il devint le Rabbi, donna l’explication suivante:
«D.ieu guide les pas de l’homme»:
Lorsqu’un Juif parvient dans un certain endroit, c’est dans un but sacré, afin d’y accomplir une Mitsva, qu’elle soit entre l’homme et D.ieu ou bien entre les hommes.
Un Juif est un émissaire de D.ieu. Où que se trouve le messager, il agit par le pouvoir de celui qui le délègue. La plus haute qualité que possède l’âme, lui permettant de dépasser les anges (qui sont aussi des émissaires), réside dans l’origine de leur mission, qui se trouve dans la Torah.

%d blogueurs aiment cette page :