כשהיה ה’צמח צדק’ בן תשע שנים אמר לו רבינו הזקן: קבלתי ממורי (הרב המגיד) שקיבל ממורו (הבעש’ט) בשם מורו הידוע [=אחיה השילוני] אשר מיום שני דר’ח אלול עד יום הכיפורים, יאמרו בכל יום ויום במשך היום שלשה פרקי תהלים, וביוכ’פ שלשים וששה פרקים: ט’ קודם כל נדרי, ט’ קודם השינה, ט’ אחר מוסף, ט’ אחר נעילה. ומי שלא התחיל ביום ב דר’ח יתחיל באותו יום שהוא עומד בו, ואת אשר החסיר ישלים.

 

L’Admour Hazaken dit au Tséma’h Tsédek, alors qu’il était âgé de neuf ans:
J’ai entendu de mon maître (le Maguid), qui lui-même le reçut du sien (le Baal Chem Tov), qui le tenait à son tour de son maître bien connu (A’hya de Chilo) l’enseignement suivant:
A partir du second jour de Roch ‘Hodech Elloul et jusqu’à Yom Kippour, on doit dire, chaque jour, pendant le courant de la journée, trois Psaumes.
A Yom Kippour, on en récite trente six:
– 9 avant le Kol Nidreï
– 9 avant d’aller se coucher
– 9 après le Moussaf
– et 9 après la Neïla
Celui qui n’a pas commencé à les dire durant le second jour de Roch ‘Hodech pourra le faire dès qu’il aura connaissance de cet oubli et compléter ce qui n’a pas été lu.