מעלת המשיח שיהיה עניו, דהגם שיהיה בתכלית הגדלות, וילמד תורה עם האבות ומשה רבנו ע »ה, בכל זה יהיה בתכלית הענוה והביטול ללמוד גם עם אנשים פשוטים.

ROCH ‘HODECH

La qualité du Machia’h sera son humilité. Bien qu’il possèdera la plus haute élévation, qu’il enseignera la Torah aux Patriarches et à Moché notre maître, il n’en aura pas moins une très profonde humilité et une immense soumission. Il l’enseignera également aux gens simples.

(Ce jour est la Hilloula d’Aharon, dont le comportement était basé sur le principe «aime les créatures et rapproche-les de la Torah».)