רמט דינים השייכים לערב שבת ובו י »ג סעיפים:

א אסור לאדם שיהלך בערב שבת יותר מג’ פרסאותא מתחלת היוםב כדי שיגיע למקום שביתתו בעוד היום גדול ויוכל להכין שם צרכי שבתג ואפילו אם הוא בענין שאם ילך יותר יגיע לביתו ובני ביתו אפשר ששמו אל לבם שמא יבא היום והכינו גם בשבילוד אעפ »כ אסור שמא לא שמו אל לבם כלל מביאתו ולא הכינו לו כלוםה אבל אם ידוע להם בודאי שיבא היוםו כגון ששלח להם שליח להודיעםז או שהודיעם קודם נסיעתו מביתוח מותר לו לילך כל היוםט:

ב וכל זה כשהוא במקום שיוכל להכין שם צרכי שבת או שאחרים יכינו לו אבל אם הוא במקום שאי אפשר להכין צרכי שבת וגם אחרים לא יכינו לו מוטב שילך אפילו כמה פרסאותי אולי יגיע למקום שיוכל להכין שם צרכי שבת או שאחרים יכינו לו משישאר שם שבודאי לא יוכל להכיןיא ואפילו אם יש עמו צידה כדי צרכי שבת מכל מקום אם הוא במקום שאינו ישוב בטוח מותר לו לילך משם אפילו כמה פרסאות עד שיגיע למקום ישוב בטוחיב שכשאינו במקום ישוב בטוח אין לו עונג שבת כלליג:

ג וכל זה כשהולך ברגליו אבל אם רוכב על סוס או הולך בקרון יכול לילך כמה פרסאות ואעפ »כ יוכל להגיע למקום שביתתו בעוד היום גדוליד (ומכל מקום לא יהלך יותר מכדי שיעור שהוא מהלך ג’ פרסאות של אדם בינוני המהלך ברגליוטו דהיינו ד’ שעות וד’ חומשיםטז משעות בינונית שהן כ »ד למעת לעת עיין סי’ תנ »טיז):

ד ובמדינות אלו רוב בני אדם מכינים צרכי שבת בריוח לכן אין נזהרים כלל מלילך יותר מג’ פרסאותיח בכל ענין כשהולך לביתו או להתארח בבית אחריםיט: