כוס תנחומים

 

רבני ועובדי ועד רבני ליובאוויטש צרפת שולחים את תנחומיהם למנכ‘ל מוסדות וועד רבני ליובאוויטש צרפת

הרב חיים אטלן שיחי׳

איש רב פעלים, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה,
שפועל שנים רבות להעלאת  קרן היהדות בכלל והכשרות בפרט ברחבי צרפת
על פטירת אמו

לוסט זאירה בת ברוכה

שזכתה לגדל דור ישרים יבורך

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבילי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד

והקיצו ורננו שוכני עפר והיא בתוכם

*****

Les Rabanim et les employés du
Vaad Rabbanei Loubavitch de France
adressent leurs vœux de consolation au Directeur des institutions du Vaad,

Rav Haïm Attelan
שיחי׳

inspirateur et maître d’œuvre de nombreux projets
au service de la communauté française depuis de nombreuses années,

à l’occasion du décès de sa mère
Mme Lucette Zaïra bat Broca
le 25 Av 5781

qui a eu le mérite d’élever une progéniture digne de bénédictions.

Que D.ieu lui apporte ainsi qu’à tous ses proches,
la consolation au sein de tous les endeuillés de Sion et de Jérusalem.

Ceux qui résident dans la poussière se réveilleront
et entonneront des cantiques, et elle sera parmi eux !