Ra’hel ‘Haya bat Ra’hmouna ז »ל

Ses enfants :
Ne’hama Brami
Hanna Brami