החסיד ר’ מרדכי מהורודוק סיפר: הפתגם הראשון ששמענו מרבינו הזקן כשבאנו לליאזנא היה: « האסור – אסור, והמותר – מיותר ». כשלש-ארבע שנים עבדנו בזה עד שהבאנו אופן זה בעניני חיינו, ורק אז נכנסנו ליחידות לשאול דרך בעבודה.
Le ‘Hassid, Rabbi Morde’haï de Horodok, raconta:
«La première métaphore que nous entendîmes de l’Admour Hazaken, lorsque nous arrivâmes à Lyozna, était: « Ce qui est interdit est interdit et ce qui est permis est inutile ».
Nous avons investi nos efforts en ce sens pendant trois ou quatre ans, jusqu’à intégrer ce principe dans les différents aspects de notre vie. C’est ensuite seulement que nous fûmes reçus par le Rabbi pour lui demander de quelle manière servir D.ieu.»
(C’est à cette date que naquit, en 5661 (1901), la Rabbanit ‘Haya Mouchka, fille de Rabbi Yossef Its’hak, le précédent Rabbi, et épouse du Rabbi Chlita.)