Mazal Tov aux parents :
Rav Mendel Nemanow, Chalia’h à Lyon
Rav Avraham Chazan, Chalia’h à Milan

 

Photos: David Katash/Anash.org