ליום ה’ אדר א’

בלי שום צל ספק וספק ספיקא, הנה בכל מקום מדרך כף רגלינו, הכל הוא [כדי] לזכות ולטהר את הארץ באותיות התורה והתפלה, ואנחנו כל ישראל שלוחי דרחמנא [=של הקב’ה] אנו, איש איש כאשר גזרה עליו השגחה העליונה, אין חפשי מעבודת הקודש, אשר הועמסה על שכמנו.

Sans l’ombre du moindre doute, il nous appartient, là où nous conduisent nos pas, de purifier le monde par les mots de la Torah et de la prière. Nous tous, qui appartenons au peuple d’Israël, nous sommes les émissaires de D.ieu, chacun selon ce que lui a imparti la divine Providence. Nul n’est dispensé de la tache sacrée qui a été placée sur nos épaules.

ליום ה’ אדר ב’

לימוד הנגלה, לימוד החסידות ועבודה בפועל, כולם כאחד מוכרחים המה. ולא זו בלבד דאינו שייך לומר שהאחד ידחה או יודחה מפני חבירו, אלא אדרבה הם מסייעים זה לזה, וכמאמר ‘ולא עם הארץ חסיד’ – שצריך להיות לימוד הנגלה. ‘איזהו חסיד המתחסד עם קונו’ – שצריך להיות לימוד החסידות, ותכלית הלימוד הלא הוא העבודה בפועל.

L’étude de la partie talmudique de la Torah, celle de la ‘Hassidout, et le service concret de D.ieu sont tous à la fois indispensables.
Il est aberrant de penser que l’un repousse l’autre ou peut être remplacé par lui. Bien au contraire, ils se complètent et s’enrichissent mutuellement.
Nos Sages disent que «l’ignorant n’est pas un ‘Hassid». Il faut donc étudier la partie talmudique de la Torah. «Qui est un ‘Hassid? Celui qui adopte une attitude vertueuse envers son Créateur».
On doit donc étudier la ‘Hassidout. Et le but de toutes ces études est, bien sûr, de servir D.ieu concrètement.