ב »תורה אור » בד »ה ‘ת »ר מצות נר חנוכה’ « כי אין כדאי כל הדינים »,צ »ל: « כי כדאי כל הדינים ».

שם ביאור לד »ה ‘רני ושמחי’ סעיף המתחיל ‘ועתה נבוא’ « שהוא פנימית א »א », צ »ל; « שהיא פנימית א »ס ».

Dans Torah Or, dans le discours commençant par “Tanou Rabbanan Mitsvat Ner ‘Hanouka « , il est écrit: “car toutes les sévérités ne valent pas”. Il faut lire “car toutes les sévérités valent”.

Là-bas, se trouve un commentaire du discours commençant par « Roni Vessim’hi ». Au paragraphe introduit par « Veata Navo », (il est écrit): “qui est l’aspect profond de Ari’h Anpin”. Il faut lire “qui est l’aspect profond du Eïn Sof”.