אאזמו »ר [המהר »ש] אמר: אנחה יהודית בעקבות גשמיות לא טובה, ח »ו – גם היא תשובה גדולה, בפרט אנחה בעקבות רוחניות לא טובה – בודאי ובודאי שזו תשובה מעליותא [=מעולה] האנחה עוקרת מעומק רע, ומציבה מעמד טוב.

 

Mon grand-père (le Rabbi Maharach) dit:
«Le soupir d’un Juif provoqué, D.ieu nous en garde, par un manque matériel est également une grande Techouva. Combien plus le soupir d’un Juif provoqué par une mauvaise situation spirituelle est-il une très haute Techouva. Ce soupir le libère des profondeurs du mal et le place dans une situation positive.»

%d blogueurs aiment cette page :