חטאי היהודים (בזמן היונים) היו:
ההתידדות עם היוונים,
לימוד תרבותם,
חילול שבת ומועד,
אכילת טריפות
ואי שמירת הטהרה היהודית.

מכת-העונש היתה
בחורבנו הרוחני של בית המקדש,
הריגה
ושעבוד בגלות.

על-ידי תשובה ומסירות נפש באה ישועת הפלא האלוקית הגדולה – נס חנוכה.

 

Les fautes des Juifs, à l’époque des Grecs, étaient les suivantes :
– se lier d’amitié avec les Grecs,
– étudier leur culture,
– transgresser le Chabbat et les fêtes,
– ne pas manger Cacher,
– ne pas respecter la pureté familiale.

La punition qui en résulta fut
– la destruction spirituelle du Sanctuaire,
– la mort
– et la dispersion en exil.

Par la Téchouva et le don de soi, vint le merveilleux salut de D.ieu, le miracle de ‘Hanouka.

%d blogueurs aiment cette page :