הנהוג אצל ה »צמח צדק », כי באחד מלילי חנוכה היו עושים כעין פארבריינגען [=התוועדות] עם בני הבית, והיו באים גם כלותיו, ונקרא « לאטקעס-אווענט » [= »ערב לביבות »]. וכן היה אצל רבינו הזקן ואדמו »ר האמצעי. בין הסיפורים שהיו הרביים [=האדמורי »ם] מספרים בסעודה זו, היו סיפורים אשר בכל חנוכה היו משוחחים אודותם, אף שכבר דיברו מזה בשנה העברה.

אאמו »ר [הרש »ב] היה נותן דמי חנוכה בליל נר הרביעי או החמישי.

 

Il était de coutume, chez le Tséma’h Tsédek, d’organiser un Farbrenguen, pendant l’un des soirs de ‘Hanouka, pour toute la famille. Ses brus y participaient également et on l’appelait la « soirée des Latkès ». Cette même pratique existait chez l’Admour Hazaken et l’Admour Haemtsahi.
Parmi les histoires que nos maîtres racontaient au cours de ce repas, certaines étaient répétées à chaque ‘Hanouka, bien qu’elles aient été longuement discutées lors des années précédentes.
Mon père (le Rabbi Rachab) donnait « l’argent de ‘Hanouka », pendant la quatrième ou la cinquième nuit de ‘Hanouka.