אאמו”ר [הרש”ב] אמר: האמת היא דרך המיצוע. נטיה לימין – להחמיר על עצמו ולמצוא חסרונות באישיות העצמית או עניני עבירות שהם לא כפי האמת; נטיה לשמאל – להקל על עצמו, לחפות על חסרונות אישיים או להקל בעניני ‘עבודה’ בגלל אהבת עצמו – שניהם דרכים תועות.

 

Mon père (le Rabbi Rachab) dit:
«La vérité est la voie médiane. S’écarter à droite pour être trop sévère envers soi-même, se trouver des défauts ou des fautes qui ne correspondent pas à la réalité, s’écarter à gauche pour être beaucoup trop indulgent, cacher ses propres défauts, considérer légèrement le service de D.ieu par amour pour soi-même, sont deux voies aussi fausses l’une que l’autre.»
Publicités
WhatsApp CONTACTEZ HASSIDOUT.ORG