במנחה אין אומרים הודו, אבל אומרים פתח אליהו.

שנת תר”ח אמר ה”צמח צדק” מאמר על הפסוק “אם כסף תלוה גו'”, כסף הוא הנשמה, על- שם שהיא תמיד בכוסף [=בכיסופין] ותשוקה לעלות למעלה, וכדכתיב “רוח האדם היא העולה למעלה” – “האדם” הם נשמות ישראל, “אתם קרויים אדם” – והנשמה נתונה בהלואה להאדם, וכתיב “ימים יוצרו גו'”, דיש מספר קבוע כו’, ו[כש] חסר יומא חדא – חסר לבושא חדא.

En 5608 (1848), le Tséma’h Tsédek prononça un discours ‘hassidique introduit par le verset «si tu prêtes de l’argent (Kessef) à Mon peuple».
L’argent fait allusion à l’âme, qui éprouve une soif (Kossef) et une envie perpétuelle de s’élever, ainsi qu’il est dit: «l’esprit de l’homme monte vers les hauteurs». Le terme “homme” désigne ici l’âme juive, car il est dit «vous (Israël) êtes appelés des hommes».
L’âme est prêtée à l’homme et il est écrit: «des jours ont été créés». Le nombre des jours de l’existence est fixé pour chacun. Or, «s’il manque un jour, il manque un habit».

Publicités
WhatsApp CONTACTEZ HASSIDOUT.ORG