המחשבה היא לבוש ומשרת השכל והמידות. בשעה אשר אין לה שירות בשכל או במידות – גם אז פועלת פעולתה לחשוב ולהרהר, אבל פעולתה לא לבד שאינה תוכנית, אלא היא גם פרועה לשמצה …

ומבואר כי סיבת המחשבות זרות או רעות הוא הריקנות בראש; דכאשר השכל עסוק אז יש להמחשבה מה לשרת ואין מקום למחשבות של שטות והבל שאין בהם ממש.

La pensée est l’habit et le serviteur de l’intellect et des sentiments. Mais, même lorsqu’elle ne sert pas l’intellect ou le sentiment, elle continue à fonctionner, à méditer. Néanmoins, en pareil cas, elle n’a plus aucun contenu. Bien plus, elle conduit alors au dépravement.

On explique que les pensées étrangères ou même mauvaises surviennent dès lors que l’on a la tête vide. Lorsque l’intellect fonctionne, la pensée peut le servir. Alors, elle ne se consacre pas à des idées insensées, dénuées de toute substance.

Abonnez-vous à Hassidout.org par Email

Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir tous les nouveaux articles dans votre boite e-mail.

 
Widget not in any sidebars