המחשבה היא לבוש ומשרת השכל והמידות. בשעה אשר אין לה שירות בשכל או במידות – גם אז פועלת פעולתה לחשוב ולהרהר, אבל פעולתה לא לבד שאינה תוכנית, אלא היא גם פרועה לשמצה …

ומבואר כי סיבת המחשבות זרות או רעות הוא הריקנות בראש; דכאשר השכל עסוק אז יש להמחשבה מה לשרת ואין מקום למחשבות של שטות והבל שאין בהם ממש.

La pensée est un vêtement et un serviteur de l’intellect et des émotions. Même lorsqu’il ne sert pas l’intellect ou les émotions, il continue à fonctionner, à penser et à méditer.

Cependant, cette activité est alors non seulement dénuée de contenu, mais également ouverte à la dépravation.

Il est expliqué que les pensées étrangères ou mauvaises sont causées par le « vide de la tête ». Car quand l’esprit est occupé, la pensée a quelque chose à servir, et il n’y a pas de place pour des pensées stupides et vaines dépourvues de substance.