אין אומרים תחנון.

רושם אאמו »ר [הרש »ב]: מעלת טו באב על כל טו בחודש [זמן הארת הירח במילואו], שזהו רק השלימות בהגילוי, אבל מכל מקום היא רק בחי’ מקבל [מהשמש],

אבל בטו באב האור בה בקביעות, לפי שהעליה היא לפי ערך עוצם הירידה דתשעה באב..

וזהו [שמנו חז »ל בין מעלותיו של יום ט »ו אב שבו] « תשש כחה של חמה »:

עכו »ם מונים לחמה בישא, ובט »ו תשש כו’

במכל-שכן מזמן הבית שהיו נכנאים לשלמה,

כ »ש לעתיד, [שנאמר:] « ונהרו אליו », בבחי’ ביטול לגמרי, ו »את רוח הטומאה אעביר כו' », ומעין זה בטו באב תשש כו’.

. On ne dit pas le Ta’hanoun.

Mon père (le Rabbi Rachab) nota:
«La supériorité du 15 Av par rapport aux autres 15 du mois est la suivante: de manière générale, cette date marque la pleine lune, c’est-à-dire le plus haut dévoilement. Néanmoins, cet astre ne fait que recevoir la lumière.

Par contre, durant le 15 Av, cette lumière se révèle de manière fixe car l’ascension est à la mesure de la grande chute de Tichea Beav.

C’est le sens de l’expression «la force du soleil est affaiblie» (à partir du 15 Av, par rapport à son intensité pendant l’été).  Les idolâtres basent leur calendrier sur « le soleil du mal » qui commence a s’affaiblir.

Il en fut ainsi à l’époque du Temple, lorsque toutes les nations étaient soumises au roi Chlomo.

Combien plus en sera-t-il ainsi dans le monde futur, lorsque les nations «seront attirées vers Lui», parvenant à une soumission totale, lorsque «Je retirerai l’esprit d’impureté de la terre».

Un avant goût de tout ceci peut être perçu pendant le 15 Av, lorsqu’est affaiblie la force du soleil.