רבינו הזקן הלך למעזריטש, ביחד עם אחיו מהרי »ל [יהודה לייב], בשנת תקכ »ד. מהרי »ל הלך בלי רשות ביתו ולכן חזר מדרכו, ורבינו בא למעזריטש – ושהה שם, בפעם הראשונה, עד אחרי חג הפסח תקכ »ה. שבועיים היה מסופק אם להשאר שם, והמאמר הראשון ששמע היה « נחמו נחמו ». ויש בזה ספק אם הוא המאמר הראשון לבואו, או הראשון לאחר השבועיים שהחליט להשאר ונתקשר.

 

L’Admour Hazaken partit pour Mezeritch, en compagnie de son frère, Rabbi Yehouda Leïb, en 5524 (1764). Mais, Rabbi Yehouda Leïb n’avait pas obtenu l’accord de son épouse et il s’en retourna donc, au milieu du chemin.

L’Admour Hazaken arriva à Mezeritch et y resta, la première fois, jusqu’à la fin de Pessa’h 5525 (1765). Pendant deux semaines, il ne savait pas s’il devait y demeurer ou non. Le premier discours ‘hassidique qu’il y entendit fut introduit par les mots «consolez, consolez Mon peuple».

Il n’a pas été possible de déterminer s’il s’agit du premier discours qu’il entendit après son arrivée ou bien après que ces deux semaines soient passées et qu’il ait décidé de rester et de se lier au Maguid.