ליום כ »ו אדר א’

בשלשה כלי שרת – אהבת ה’, אהבת התורה, אהבת ישראל – צריכים צעירים בני תורה לגשת לעבוד בכרם ה’ צבאות, לקרב לב אחיהם לקיום מצוות מעשיות וקביעות עתים לתורה – מבלי התחשב עם מחלת המפלגות. והאמת הגמור הוא, אשר לב ישראל הוא מעין מקור מים חיים, וברית כרותה לעבודה ותעמולה שאינן חוזרות ריקם.

C’est avec trois instruments du service divin, l’amour de D.ieu, l’amour de la Torah et l’amour d’Israël, que les jeunes se consacrant à l’étude de la Torah doivent se présenter pour assumer la mission qui leur est confiée dans la vigne de l’Eternel, D.ieu des armées célestes.

Celle-ci consiste à rapprocher les coeurs de leurs frères de l’accomplissement des Préceptes matériels, à leur permettre de fixer un temps pour l’étude. Ils s’y consacreront sans tenir aucun compte de la douleur que provoque l’antagonisme entre les différentes factions.

La vérité incontournable est que le coeur juif est une source d’eau vive. Une « alliance » a été conclue avec le travail et l’effort: ils ne se révèlent jamais inutiles.

 

ליום כ »ו אדר ב’

כל הקדוש בעם אלוקי אברהם ויסוד בית ישראל, בהעמדת דור ישרים וחינוכם, בכשרות האוכל, ואצילות טוהר קדושת השבת, מסר ונתן השם הנכבד והנורא על ידי נשי ישראל לשמרם ולעבדם.

האשה אשר תמלא חובתה ותעודתה בחיי המשפחה, בהנהגת הבית ובחינוך על-פי התורה, עליה הכתוב אומר « חכמות נשים בנתה ביתה ».

 

Tout ce qui est sacré pour le peuple du D.ieu d’Avraham, ce qui est fondamental pour la Maison d’Israël, donner naissance à une génération droite et la former, manger cachère, respecter la pureté et la sainteté du Chabbat, fut donné, par notre D.ieu, puissant et redoutable, aux femmes juives afin qu’elles gardent ces principes et les respectent.

A la femme qui s’acquitte de son devoir et remplit son rôle dans la vie familiale, assume la conduite de la maison et une éducation conforme à la Torah, s’appliquent les termes du verset (Michlée 14,1) «la sagesse de la femme bâtit sa maison».