Meguila 9b – Guemara

לא חמד אחד מהם נשאתי (במדבר טז, טו) אשר חלק ה’ אלהיך אתם להאיר לכל העמים (דברים ד, יט) וילך ויעבוד אלהים אחרים אשר לא צויתי לעובדם (דברים יז, ג) וכתבו לו את צעירת הרגלים ולא כתבו לו (ויקרא יא, ו) את הארנבת מפני שאשתו של תלמי ארנבת שמה שלא יאמר שחקו בי היהודים והטילו שם אשתי בתורה:
רשב »ג אומר אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יונית:
א »ר אבהו א »ר יוחנן הלכה כרשב »ג וא »ר יוחנן מ »ט דרשב »ג אמר קרא (בראשית ט, כז) יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם דבריו של יפת יהיו באהלי שם ואימא גומר ומגוג א »ר חייא בר אבא היינו טעמא דכתיב יפת אלהים ליפת יפיותו של יפת יהא באהלי שם:
מתני׳ אין בין כהן משוח בשמן המשחה למרובה בגדים אלא פר הבא על כל המצות אין בין כהן משמש לכהן שעבר אלא פר יום הכפורים ועשירית האיפה:
גמ׳ הא לענין פר יום כפורים ועשירית האיפה זה וזה שוין מתניתין דלא כר »מ דאי ר »מ [הא תניא] מרובה בגדים מביא פר הבא על כל המצות דברי ר »מ וחכ »א אינו מביא מ »ט דר »מ דתניא (ויקרא ד, ג) משיח אין לי אלא משוח בשמן המשחה מרובה בגדים מנין ת »ל המשיח במאי אוקימנא דלא כר »מ אימא סיפא אין בין כהן משמש לכהן שעבר אלא פר יוה »כ ועשירית האיפה הא לכל דבריהן זה וזה שוין אתאן לר »מ דתניא אירע בו פסול ומינו כהן אחר תחתיו ראשון חוזר לעבודתו שני כל מצות כהונה גדולה עליו דברי ר »מ רבי יוסי אומר ראשון חוזר לעבודתו שני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט וא »ר יוסי מעשה ברבי יוסף בן אולם מציפורי שאירע בו פסול בכהן גדול ומינוהו תחתיו ובא מעשה לפני חכמים ואמרו ראשון חוזר לעבודתו שני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט כהן גדול משום איבה כהן הדיוט משום מעלין בקודש ולא מורידין רישא רבנן וסיפא ר »מ אמר רב חסדא אין רישא רבנן וסיפא ר »מ רב יוסף אמר רבי היא ונסיב לה אליבא דתנאי:
מתני׳ אין בין במה גדולה לבמה קטנה אלא פסחים זה הכלל כל שהוא נידר ונידב קרב בבמה וכל שאינו לא נידר ולא נידב אינו קרב בבמה:
גמ׳ פסחים ותו לא אימא כעין פסחים מני ר »ש היא דתניא ר »ש אומר אף צבור לא הקריבו אלא פסחים וחובות שקבוע להם זמן אבל חובות שאין קבוע להם זמן הכא והכא לא קרב:
מתני׳ אין בין שילה לירושלים אלא שבשילה אוכלין קדשים קלים ומעשר שני בכל הרואה ובירושלים לפנים מן החומה וכאן וכאן קדשי קדשים נאכלין לפנים מן הקלעים קדושת שילה

Commentaires de Rachi sur le Traité Meguila Page 9b

לא חמד אחד מהם נשאתי . שלא יאמר חמור לא לקח אבל חפץ אחר לקח: להאיר לכל העמים . שאם לא כן יאמר בן נח מותר בע »ז ומדרשו (ע »ז נה.) להחליקן בדברים כדי לטורדן מן העולם: אשר לא צויתי לעובדם . שאם לא כתבו לעובדם משמע אשר לא צויתי שיהיו ויאמר א »כ אלהות הן שעל כורחו נבראו: וכתבו . במקום ואת הארנבת ואת צעירת הרגלים לפי שידיה קצרות וקטנות מרגליה: יפיותו של יפת . הוא לשון יון לשונו יפה משל כל בני יפת: מתני’ מרובה בגדים . כהנים ששימשו בבית שני ואף בבית ראשון מימות יאשיהו ואילך שנגנז צלוחית של שמן המשחה: פר הבא על כל המצות . כהן משיח שהורה היתר בדבר שזדונו כרת ועשה כהוראתו מביא פר שנאמר אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם וגו’ (ויקרא ד): כהן המשמש . כגון שאירע בו פסול ומינו אחר תחתיו ועבר פסולו וחזר לעבודתו והעבירו הבא תחתיו הראשון קרוי משמש והשני עבר: אלא פר יוה »כ . שאי אפשר להביא שנים וכן עשירית האיפה חביתי כהן [גדול] שבכל יום שאי אפשר להביא שנים: גמ’ הא לכל דבריהן זה וזה שוין . ואם בא להקטיר או לעבוד שום עבודה משמש בשמונה בגדים כהן שעבר ככהן המשמש: כל מצות כהונה גדולה עליו . משמש בח’ בגדים לא פורע ולא פורם ומצווה על הבתולה ומוזהר על האלמנה ומקריב אונן: ואינו ראוי . לשמש לא בשמונה בגדים ככהן גדול ולא בארבעה ככהן הדיוט: רבי היא . וסתמה אליבא דנפשיה: ונסיב ליה אליבא דתנאי . במרובה בגדים סבר לה כרבנן ובכהן שעבר סבר לה כר’ מאיר: מתני’ אין בין במה . אין הפרש בשעת היתר הבמות בין במה גדולה זה מזבח של משה בעודו בנוב וגבעון: לבמה קטנה . מזבח של יחיד שכל יחיד ויחיד עושה במה לעצמו: קרב בבמה . קטנה: כל שאינו נידר ונידב כו’ . בזבחים יליף לה בפרק בתרא: גמ’ פסחים ותו לא . והא קתני סיפא כל שאינו נידר ונידב אינו קרב בבמה קטנה ואילו בגדולה היו מקריבין קרבנות צבור תמידין ומוספין וקא ס »ד דאף חובות צבור שאין קבוע להן זמן היו קריבין בה כגון פר העלם דבר של צבור ושעירי ע »ז: כעין פסחים . וכל חובות הקבוע להם זמן כפסחים: מני . מתניתין דקתני דבמה קטנה אין קרב בה שום חובה ואמר דבמה גדולה לא עדיפא מינה אלא בחובות הקבוע להן זמן: ר’ שמעון היא . דאמר בפרק בתרא דזבחים אף צבור לא הקריבו בבמה גדולה שום חובה אלא פסחים וחובות הקבוע להן זמן אבל חובות שאין קבוע להן זמן כגון פר העלם דבר ושעירי ע »ז הכא והכא לא קרב אבל כדרבנן דהתם לא מתוקמא מתניתין דהא אמרי כל שהצבור מקריבין באהל מועד שבמדבר מקריבין באהל מועד שבגלגל דהיא במה גדולה ואפילו פר העלם דבר ומתניתין קתני פסח וכיוצא בהן: מתני’ בכל הרואה . בכל מקום שיוכל לראות משם את שילה ובפרק בתרא דזבחים יליף טעמא:

 

 

%d