« Veitanag », le nouveau single de Yoni Shlomo

« Veitanag », le nouveau single de Yoni Shlomo

  יחל ישראל, ישראל אל השם, מעתה ועד עולם. והתענג, והתענג על השם, ויתן לך משאלות ליבך. ———– קרדיטים: לחן: הרב מאיר טייכטל. מילים: תהילים ל »ז. עיבוד מוזיקלי: עמי כהן. גיטרות: איתי נגר. נשיפה: אלכס מלצר. מתופף: צביקה רוזנבלט. גיטרות: איתי נגר. קלידים: עמי כהן. מקהלה: ידידים העולמית. הקלטות מקהלה: אולפני עמי כהן. עיבוד תפקידי […]

<script type="text/javascript"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->if (screen.width <= 550)<!-- [et_pb_line_break_holder] -->window.location = ' https://hassidout.org/mobile-videos/';<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>