השיעור להפטר מ »חבוט הקבר » [=עונש שניתן לאחר המות על חטאים מסוימים] הוא, שחלק שישי מהמעת-לעת יאמר אותיות התורה, תהלים כו’. לזכות לזיכוך הנפש, להפטר מ »כף הקלע » [=טילטולים רוחניים המייסרים את הנפש] הוא, ע »י חזרה כל היום, כמה שיש ביכולתו, משניות תניא תהלים, בעל פה.

Pour être dispensé de ‘Hibout Hakever (« rétrécissement » du tombeau, qui entenaille l’âme divine), il faut prononcer des lettres de la Torah, dire des Tehilim, pendant un sixième du jour (c’est-à-dire pendant quatre heures).

Pour mériter la pureté de l’âme dispensant du Kaf Hakela (mouvement giratoire de l’âme divine à l’intérieur du tombeau), il faut réciter, toute la journée, chaque fois que c’est possible, de la Michna, du Tanya et des Tehilim par coeur.

%d blogueurs aiment cette page :