אאמו »ר [הרש »ב] כותב ששמע בשם רבינו הזקן, שכל המחברים עד הט »ז והש »ך, והם בכלל, עשו החיבורים שלהם ברוח-הקודש, וענין רוח-הקודש איתא ב »קרבן בעדה » סוף פ »ג דשקלים שזהו שמגלים לו רזי תורה, שזהו מבחי’ העלם דחכמה.

Mon père (le Rabbi Rachab) écrit qu’il entendit, au nom de l’Admour Hazaken la précision suivante: tous les Décisionnaires, jusqu’au Taz et au Cha’h compris, ont rédigé leurs ouvrages avec l’inspiration divine. Celle-ci est définie par le Korban Haéda, à la fin du troisième chapitre de Chekalim (du Talmud de Jérusalem). Elle permet la révélation des secrets de la Torah. Ce dévoilement est issu de ‘Ho’hma, au stade précédant sa révélation.

Abonnez-vous à Hassidout.org par Email

Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir tous les nouveaux articles dans votre boite e-mail.

 
Widget not in any sidebars