אאמו »ר [הרש »ב] כותב ששמע בשם רבינו הזקן, שכל המחברים עד הט »ז והש »ך, והם בכלל, עשו החיבורים שלהם ברוח-הקודש, וענין רוח-הקודש איתא ב »קרבן בעדה » סוף פ »ג דשקלים שזהו שמגלים לו רזי תורה, שזהו מבחי’ העלם דחכמה.

Mon père (le Rabbi Rachab) écrit qu’il entendit, au nom de l’Admour Hazaken la précision suivante: tous les Décisionnaires, jusqu’au Taz et au Cha’h compris, ont rédigé leurs ouvrages avec l’inspiration divine. Celle-ci est définie par le Korban Haéda, à la fin du troisième chapitre de Chekalim (du Talmud de Jérusalem). Elle permet la révélation des secrets de la Torah. Ce dévoilement est issu de ‘Ho’hma, au stade précédant sa révélation.