מההפרש בין הנהגת הבעש”ט להנהגת המגיד, כי הבעש”ט היה עסוק בנסיעות שונות, והמגיד ישב בביתו. עוד זאת: בימי נשיאות המגיד, כבר היה מפורסם ענין החסידות גם במרחקים, ע”י נסיעות החבריא קדישא, ורבים מ”בעלי-בתים” בינונים נתקשרו לתורת החסידות והיו נוסעים למעזריטש.

Voici l’une des différences entre le comportement du Baal Chem Tov et celui du Maguid:
Le Baal Chem Tov voyageait beaucoup tandis que le Maguid restait chez lui.

De plus, à l’époque du Maguid, la ‘Hassidout était déjà largement répandue, y compris dans les endroits lointains, grâce aux voyages des disciples du Baal Chem Tov. De nombreux jeunes gens ne possédant qu’un niveau moyen s’étaient déjà attachés à la ‘Hassidout et se rendaient à Mezeritch.

WhatsApp CONTACTEZ HASSIDOUT.ORG