אחת מתורות הבעש »ט:
כי תראה – כאשר תסתכל בעיון טוב בהחומר שלך שהוא הגוף, תראה –
שונאך – שהוא שונא את הנשמה המתגעגעת לאלוקות ורוחניות, ועוד תראה
שהוא – רובץ תחת משאו – שנתן הקב »ה להגוף שיזדכך ע »י תורה ומצוות והגוף מתעצל בקיומם.
ואולי יעלה בלבבך [ש:] –
וחדלת מעזוב לו – שיוכל לקיים שליחותו,
כי אם תתחיל בסיגופים לשבור את החומריות.
הנה, לא בזו הדרך ישכון אור התורה, כי אם –
עזוב תעזוב עמו – לברר את הגוף ולזככו ולא לשברו בסיגופים.

 

L’un des enseignements du Baal Chem Tov:

« »Lorsque tu verras un âne » (‘Hamor, l’âne, se lit également ‘Homer, la matière), lorsque tu considèreras méticuleusement ta matière, c’est-à-dire ton corps, tu verras:
« De ton ennemi » qu’il est l’ennemi de ton âme divine, qui languit la Divinité et la spiritualité.
Bien plus, tu verras:
« Qu’il ploit sous son fardeau », qu’il ploit sous le fardeau que D.ieu a donné au corps, afin qu’il s’affine dans l’accomplissement de la Torah et des Mitsvot.
Car le corps confronté à cette tâche ne présente aucun enthousiasme.
Tu pourrais alors en conclure que:
« Tu te garderas de l’aider » pour qu’il mène à bien cette mission.
Tu t’imposeras donc des mortifications, afin de briser sa grossièreté.
Cela n’est pas le moyen de faire résider la lumière de la Torah.
Bien au contraire,
« Tu lui viendras en aide » pour purifier le corps et l’élever, mais non pour le briser par des souffrances physiques.
(Cette explication est basée sur un verset du passage du ‘Houmach étudié aujourd’hui, Michpatim 23, 5. Certains conseillent, en effet, la pratique de l’ascétisme. Le Baal Chem Tov rejette cette approche. Il considère que le corps n’est pas un obstacle pour l’esprit. Bien au contraire, il doit devenir le réceptacle de la Sainteté.)