משיחת אאמו »ר [הרש »ב] מוצאי ש »ק לך לך תרנ »א: בשנות נשיאותו הראשונות נהג רבינו הזקן לומר ברבים כי « יש לחיות עם הזמן ». על-ידי אחיו המהרי »ל [יהודה לייב] גילו זקני החסידים שכוונת הרבי היא: שיש ‘לחיות’ עם פרשת השבוע ופרשת היום של הסדרה השבועית. לא רק ללמוד את פרשת השבוע בכל יום, אלא ‘לחיות’ עמה.

Extrait d’un discours de mon père (le Rabbi Rachab), prononcé à l’issue du Chabbat Le’h Le’ha 5651 (1890):
Dans les premières années après qu’il soit devenu le Rabbi, l’Admour Hazaken déclara publiquement: “Il faut vivre avec le temps”.
Par l’intermédiaire de son frère, Rabbi Yehouda Leïb, les ‘Hassidim les plus âgés découvrirent ce que le Rabbi voulait dire: on doit vivre avec la Sidra de la semaine et la Paracha de chaque jour. On doit non seulement étudier cette Paracha, chaque jour, mais aussi vivre avec elle.

%d blogueurs aiment cette page :