איתא [כתוב:] שכל השנה באומרו ב[תפלת] ‘שמונה-עשרה’ “ואת כל מיני תבואתה לטובה”, צריך לכוון לחיטים למצה ואתרוג – במקום אחד נזכר מלבד הנ”ל גם יין לקידוש – ואז במילא תהיה כל התבואה לטובה.

Il est écrit que, tout au long de l’année, lorsqu’on lit, dans le Chemoné Essré, les mots “ואת כל מיני תבואתה לטובה”  “et toutes les variétés de ses produits” (Sidour p.54), il faut penser au blé pour la Matsa et à l’Etrog.
Dans une autre source, on cite également le vin pour le Kiddouch. Ainsi, “les fruits de la terre” seront naturellement “pour le bien”.

WhatsApp Vous êtes témoin d'un événement?
%d blogueurs aiment cette page :