איתא [כתוב:] שכל השנה באומרו ב[תפלת] ‘שמונה-עשרה’ « ואת כל מיני תבואתה לטובה », צריך לכוון לחיטים למצה ואתרוג – במקום אחד נזכר מלבד הנ »ל גם יין לקידוש – ואז במילא תהיה כל התבואה לטובה.

Il est écrit que, tout au long de l’année, lorsqu’on lit, dans le Chemoné Essré, les mots « ואת כל מיני תבואתה לטובה »  « et toutes les variétés de ses produits » (Sidour p.54), il faut penser au blé pour la Matsa et à l’Etrog.
Dans une autre source, on cite également le vin pour le Kiddouch. Ainsi, « les fruits de la terre » seront naturellement « pour le bien ».