ליום ט »ז אדר א’

רבינו הזקן אמר: בתרומת המשכן היו זהב וכסף ונחושת. ולא היה דבר המבריק זולת מראות הצובאות שמהן נעשו הכיור וכנו. הכיור וכנו הם הבאים [=מופיעים בתורה] באחרונה בכל כלי המשכן, ותשמישו הוא בראש כל עבודת המשכן, כי נעוץ תחילתן בסופן.

L’Admour Hazaken dit:
«Parmi les offrandes du Sanctuaire, il y avait de l’or, de l’argent et du bronze. Mais seuls les miroirs, offerts par les femmes, étaient brillants. Ceux-ci servirent à confectionner le bassin (des ablutions) et son support, qui furent les derniers de tous les instruments du Sanctuaire à être fabriqués. Or, ils étaient utilisés au tout début du service quotidien (pour l’ablution du Cohen), car « le début est lié à la fin ».»

 

ליום ט »ז אדר ב’

מעבודת בעל עסק: לעורר בעצמו באמונה ובטחון גמור בהזן ומפרנס לכל בשר, כי הוא ית’ יתן לו פרנסתו בריוח, וצריך להיות בשמחה וטוב לבב באמת כאילו פרנסתו כבר מזומנת לפניו.

Dans la bénédiction « Boré Nefachot » (Sidour p.95), « qui crée des âmes », récitée après avoir mangé, on dit « Al Kol Ma Chebarata », « pour tout ce que Tu as créé ». Le mot « Kol » est ponctué avec un ‘Holam et non avec un Kamatz.
Un désir intense d’être attaché au Rabbi ne peut être assouvi que par l’étude des discours ‘hassidiques qu’il prononce ou rédige. Se contenter de voir son visage n’est pas suffisant.

%d blogueurs aiment cette page :