ענינו של פסח שני: אין מצב “אבוד”: תמיד אפשר לתקן ולהשלים, אפילו מי שהיה טמא, מי שהיה בדרך רחוקה, ואפילו – “לכם” שהדבר היה ברצון, על-אף-הכל אפשר לתקן.

Pessa’h Cheni souligne qu’il n’est jamais trop tard. Il est toujours possible de réparer. Pour celui qui était “impur”, ou “dans un chemin lointain”, même si cela était “pour vous”, de sa volonté délibérée, il reste néanmoins possible de rectifier.

 

Publicités
WhatsApp CONTACTEZ HASSIDOUT.ORG